Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ŠTRUKTÚRA MISIE

Správcom SCM v Londýne je od 12. júla 2010 o. Mgr. Tibor Borovský (*1964), rodák z Nitry, kňaz Žilinskej diecézy. Pri jeho práci mu asistuje farská rada.

Farská rada je poradný orgán kňaza, ktorý má svoje poslanie vyplývajúce z Kódexu cirkevného práva a rovnako vyplýva zo zmluvy medzi diecézou Westminster, kam naša misia patrí, a Slovenskou katolíckou misiou v Londýne.

K 26.11.2016 skončil mandát 4. Farskej rady. Chcem sa poďakovať všetkým členom za konštruktívnu spoluprácu, obetavosť a nasadenie na slávu nášho Pána, pre dobro Cirkvi a Slovenskej katolíckej misie v Londýne.

Oznamujem, že na základe §537 CIC (Kódexu cirkevného práva) a z poslania duchovného správcu SCM v Londýne mne zvereného Konferenciou biskupov Slovenska a diecézou Westminster, menujem do pozície členov Farskej rady pre nasledujúce funkčné obdobie (cirkevný rok 27.11.2016 – 02.12.2017) týchto registrovaných členov SCM:

Jarmila Antoničová – predseda FR, členka ekonomickej komisie FR SCM
Vyštudovala: Ekonomická Univerzita Bratislava, odbor: Ekonomika a manažment podniku
Zapojenie do aktivít SCM: predsedníčka a člen farskej rady; dobrovoľník; príprava prezentácii k projekcii textov pri liturgii; spev v zbore; lektor textov v liturgii; zhotovovanie záznamov z piesní; donor SCM; koordinátor ekonomickej a pastoračnej činnosti SCM; hlavný koordinátor podujatí: Misijný ruženec a pre deti – Lentilková párty i sv. Mikuláš; koordinátor jednania s jednotlivými oddeleniami diecézy; administrátor databáz členov SCM a koordinátor Gift Aid;

—————————————————————————————————————————————————————–

Miroslava Hanáková – účtovníčka, členka ekonomickej komisie FR SCM
Vyštudovala: Teologická fakulta UP Olomouc – kresťanská výchova
Zapojenie do aktivít SCM: člen farskej rady, dobrovoľník, účtovníčka SCM; koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012; vedenie spoločenstva; spev v zbore; lektor českých textov v liturgii, pomoc pri organizovaní duchovných spoločenských podujatí; upratovanie kostola; fotografovanie; príprava osláv českých svätcov v rámci misie; donor SCM;

—————————————————————————————————————————————————————–

Jozef Pavúk – kostolník, pokladník, člen ekonomickej komisie FR SCM,
Vyštudoval: SOU elektrotechnické Stropkov
Zapojenie do aktivít SCM: člen farskej rady, dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012; príprava liturgie, obsluha a starostlivosť o občerstvenie; upratovanie kostola a spoločenských priestorov, pokladník, aranžér; lektor textov v liturgii; obsluha pri podujatiach; nástenkár

——————————————————————————————————————————————————————

Lucia Zambojová – sekretárka SCM, členka pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudovala: Trnavská univerzita v Trnave – odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk a literatúra
Zapojenie do aktivít SCM: člen FR; dobrovoľník; sekretárka SCM; administratívne riadenie a spravovanie SCM, lektor textov v liturgii; príprava a asistencia pri liturgii; tlmočník; spolupráca pri duchovných, či spoločenských podujatiach; pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí,

——————————————————————————————————————————————————————

Silvia Margová – členka pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudovala: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; odbor: Matematika – Informatika (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov)
Zapojenie do aktivít SCM: člen farskej rady, dobrovoľník, lektor textov v liturgii; pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí; upratovanie kostola; donor SCM; príprava tlačovín SCM; členka Creative Group; koordinátor sociálnych aktivít

—————————————————————————————————————————————————————–

DAŇKO StanislavStanislav Daňko – člen pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudoval: Technická univerzita Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, lektor textov v liturgii, príprava a asistencia pri liturgii; vedúci malého biblického spoločenstva; spolupráca pri duchovných a spoločenských podujatiach; donor SCM; administrátor IT a ozvučovacej techniky v Church Hall;

—————————————————————————————————————————————————————–

Daniela Brachová_1Daniela Brachová – člen pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudovala: Obchodná akadémia Topoľčany
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník; príprava liturgie; lektor textov v liturgii; obsluha a starostlivosť o občerstvenie; upratovanie kostola; donor SCM; pokladník; aranžér; obsluha pri podujatiach; výpomoc v administratíve; člen Creative Group

—————————————————————————————————————————————————————–

Veríme, že zvolení členovia budú k tejto zodpovednej úlohe pristupovať svedomito a zodpovedne, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z ich práce. K tejto službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne im vyprosujeme spoločne Božie požehnanie a milosť.

Dňa 20. novembra 2016 po poludňajšej svätej omši im správca farnosti odovzdal Menovacie dekréty. Pre veľkú migráciu členov SCM je Farská rada volená na obdobie cirkevného roka. Funkčné obdobie menovanej FR je do 02.12.2017.

Voľby sa uskutočnia každý rok, aby nová FR mohla začať pracovať od 1. adventnej nedele.

Títo zvolení členovia sú pripravení prijímať vaše názory, nápady a návrhy pre zlepšenie duchovného života a upevňovania vzťahov v rámci misie, pre budovanie národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov a Čechov žijúcich v UK. Obracajte sa na nich s dôverou, aby predložené námety mohli prediskutovať a predkladať správcovi misie na posúdenie.

Víta sa každá aktivita, ktorá nás všetkých v duchovnom i národnom sebapoznaní a raste posunie ďalej a vyššie.

 

M e n o v a c í d e k r é t

London, 20 November, 2016

Drahý brat / sestra v Kristu,

dňom 20. novembra 2016

Vás ustanovujem

za člena Farskej rady Slovenskej katolíckej misie v Londýne
na cirkevný rok 2016-2017

Vaše menovanie je na dobu trvania funkčného obdobia Farskej rady
od 27.11.2016 – 02. 12. 2017

Ku tejto zodpovednej úlohe pristupujte svedomite a zodpovedne,
aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z Vašej práce.
Ku Vašej službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne
Vám vyprosujem Božie požehnanie a milosť.

S úctou,

Mgr. Tibor Borovský
duchovný správca SCM v Londýne
Slovakian Chaplain of SCM in London