Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PRÍPRAVA K MANŽELSTVU 2022

PRÍPRAVA K SVIATOSTI MANŽELSTVA, RODIČOVSTVU a KRESŤANSKEJ VÝCHOVE DETÍ

ROK 2022

Pre nedostatočný záujem krajanov a podporu Slovenskej katolíckej misie v Londýne sa príprava ku sviatostiam už neposkytuje.

Slovenský kňaz bude k dispozícii už iba v nedeľu
pre slávenie svätej omše
a vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Je stále možné požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva
v Slovenskej katolíckej misii v Londýne,
AVŠAK iba s písomným potvrdením od miestneho farára,
na území ktorého bývate,
že súhlasí so sobášom na inom mieste,
ako je vaša farnosť,
a písomným potvrdením,
že ste absolvovali prípravu v jeho farnosti
(alebo na jeho odporúčanie na inom mieste)

———————————————————————————————————

– k príprave sa treba prihlásiť najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom dátumu sobáša (British Law and Particular Law of the Church)

– vyžaduje sa, aby sa obaja snúbenci osobne a spolu prišli predstaviť na Farský úrad (kňazovi) a predniesť svoju žiadosť, kde sa budú zisťovať aj potrebné skutočnosti k platnému a dovolenému vyslúženiu sviatosti manželstva. Kontaktovať svoju farnosť môžete buď prostredníctvom emailu, alebo telefonicky v úradných hodinách konkrétnej farnosti. Každá farnosť má webovú stránku, kde nájdete tieto údaje.

– Treba sa včas prihlásiť prostredníctvom emailu pred plánovaným termínom vysluhovania sviatosti manželstva. Posúdi sa oprávnenosť vašej žiadosti. Ak spĺňa kritériá dané štátnymi zákonmi a Kódexom cirkevného práva, následne budú od vás požadované údaje pre vystavenie potrebných dokladov a bude vám oznámené, ktoré doklady sú ešte potrebné k doplneniu zápisnice.

– ak sú včas a úplne poskytnuté údaje a doklady, najneskôr však do 1 mesiaca pred   plánovaným termínom sobáša a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vaša žiadosť o termín sobáša bude akceptovaná.

– je vždy lepšie informovať sa vopred osobne, čo je potrebné k prihláseniu sa na prípravu a k uzavretiu manželského zväzku. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o manželstvo, kde si katolícka stránka berie stránku s iným vierovyznaním.

je nutné, aby sa snúbenci prišli predstaviť osobne

– včas poskytnúť relevantné doklady k sobášnej zápisnici

– zariadiť si svoj osobný program a zúčastniť sa prípravy ku sviatosti manželstva, ako vám budú oznámené termíny

– ostatné náležitosti ohľadom sviatosti manželstva sa dozvedia pri pohovore

– prípravy sa snúbenci môžu zúčastniť aj jeden rok dopredu pred plánovaným sobášom

– prísť načas na slávenie sviatosti manželstva

———————————————————————————————————————————-

Upozornenia:

– tí snúbenci, ktorí neboli na 1. sv. prijímaní, prípadne nie sú ani pokrstení, nech sa nahlásia najmenej dva roky vopred

– je možné zúčastniť sa prípravy ku sviatosti manželstva aj v Anglicku a sobáš mať na Slovensku a opačne

———————————————————————————————————————————-

K uzavretiu sviatosti manželstva je potrebné :

 • V prípade, že chcete uzavrieť manželský zväzok na Slovensku a zúčastniť sa prípravy v UK:
 1. dohodnúť si vo farnosti, kde uvažujete o uzavretí manželského zväzku, so správcom farnosti termín sobáša, aby nekolidoval s inými termínmi podujatí v dotknutej farnosti. Treba tak urobiť so značným predstihom pred plánovaným termínom sobáša. Na farskom úrade spíšete sobášnu zápisnicu.
 2. navštíviť príslušný matričný úrad, ktorý prináleží k miestu vykonania obradu a spoločne obaja snúbenci spísať štátnu zápisnicu
 3. k návšteve matričného úradu budete potrebovať rodný list a občiansky preukaz, ak ste obaja buď slovenskej alebo českej štátnej príslušnosti (ak ste inej štátnej príslušnnosti, tak pas)
 4. ak jeden zo snúbencov je inej štátnej príslušnosti, treba si zadovážiť ďalšie doklady, ktoré vám oznámi príslušný matričný úrad (doba vybavenia týchto dokladov trvá aj niekoľko mesiacov)
 5. snúbenci si zadovážia krstný list z farnosti, kde boli pokrstení, a prinesú ho (pošlú poštou) správcovi farnosti (môže byť zaslaná emailom, ak s tým súhlasí miestny kňaz)
 6. upozorňujeme, že vyslúženie sviatosti manželstva je možné iba vtedy, keď sú splnené všetky kritériá Kódexu cirkevného práva pre vysluhovanie sviatosti manželstva.
 • V prípade, že chcete uzavrieť manželský zväzok v Anglicku v niektorej anglickej farnosti alebo v našej misii :
 1. dohodnúť si vo farnosti, kde uvažujete o uzavretí manželského zväzku, so správcom farnosti termín sobáša, aby nekolidoval s inými termínmi podujatí vo farnosti. Správca farnosti vás poučí o potrebe dokladov k sobášu. Treba tak urobiť najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša
 2. navštíviť príslušný Register Office v mieste svojho pobytu a spoločne obaja snúbenci spísať štátnu zápisnicu
 3. k návšteve Register Office budete potrebovať rodný list (preložený do angličtiny znalcom z odboru prekladateľstvo) a pas, ak ste obaja buď slovenskej alebo českej štátnej príslušnosti
 4. ak jeden zo snúbencov je inej štátnej príslušnosti, treba si zadovážiť ďalšie doklady, ktoré vám oznámi príslušný Register Office (doba vybavenia týchto dokladov trvá aj niekoľko mesiacov)
 5. snúbenci si zadovážia krstný list z farnosti, kde boli pokrstení a prinesú ho kňazovi do farnosti, kde plánujú mať sobáš
 6. poskytnú všetky požadované údaje, ktoré sú žiadané pri osobnom pohovore
 7. snúbenci budú potrebovať písomné prehlásenie o tom, že sú slobodní a môžu uzavrieť manželský zväzok (Statutory Declaration of Freedom). Robí sa tak pred anglickým advokátom (solicitor). Táto služba je spoplatnená. Tlačivo dostanete pri osobnom stretnutí s kňazom vo farnosti, kde absolvujete prípravu.