Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

FARSKÁ RADA V PETERBOROUGH

FARSKÁ RADA

Od adventu 2012 začalo spoločenstvo v Peterborough s novými zmenami fungovať účinnejšie. Na 2. sviatok vianočný (sv. Štefana, prvého mučeníka) si spoločenstvo SCM v Peterborough vybralo spomedzi seba 2 členov, ktorí budú viesť toto spoločenstvo a starať sa o jeho chod. Sú spolupracovníkmi kňaza SCM v Londýne a budú pozývať a oslovovať všetkých členov spoločenstva a koordinovať všetky duchovné i ostatné podujatia a potreby tohto spoločenstva.

Buďte im nápomocní, bez vás svoju úlohu budú ťažko napĺňať, lebo je určená práve pre vás.

Za členov Farskej rady v Peterborough boli zvolení dňa 26. decembra 2012 a Menovacím dekrétom správcu SCM v Londýne odo dňa 10. februára 2013 boli ustanovení títo členovia spoločenstva v Peterborough:

1. Martin Paluga IMG_3967
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník a aktivista v Peterborough, hlavný koordinátor projektu Vitaj medzi krajanmi, lektor textov a hudobný doprovod v liturgii, fotodokumentarista podujatí
– má na starosti ako pastoračný asistent správu komunity krajanov SCM v Peterborough, prípravu liturgie po hudobnej a speváckej stránke, je poverený jednaním s anglickou farnosťou o poskytovaní priestorov pre naše stretnutia (bohoslužby) a účely prípravy k sviatostiam a iným duchovným, kultúrnym a športovým podujatiam v Peterborough s ostatnými organizáciami (Mestský úrad, školy, a iné inštitúcie)
Zo zmluvy uzatvorenej medzi diecézou Westmisnter a SCM v Londýne sa stáva rozhodnutím správcu misie SCM ako člen fungujúcej nelondýnskej komunity podriadenej SCM v Londýne členom Farskej rady SCM v Londýne, aby zastupoval záujmy spoločenstva SCM v Peterborough     martin.pboro@scmlondon.org

 

Verím, že zvolený člen bude k tejto zodpovednej úlohe pristupovať svedomito a zodpovedne, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z ich práce. K tejto službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne mu vyprosujeme spoločne Božie požehnanie a milosť.

Dňa 09. februára 2013 po popoludňajšej svätej omši mu správca farnosti odovzdal Menovací dekrét. Pre veľkú migráciu členov SCM je Farská rada volená na obdobie cirkevného roka. Funkčné obdobie prvej novozvolenej FR je od 10. februára 2013 do 30.11.2013.
Voľby sa uskutočnia každý rok, aby nová FR mohla začať pracovať od 1. adventnej nedele.
– Správca misie potvrdzuje doterajšieho člena Farskej rady pre ďalšie funkčné obdobie v jeho pozícii pre obdobie 1.12.2013 – 29.11.2014
– Nakoľko sa do nových volieb pre volebné obdobie 30.11.2014-29.11.2015 nik neprihlásil, správca misie, po súhlase doterajšieho člena rady, ho potvrdzuje v tejto funkcii a úlohe do ďalšieho obdobia na neurčito.

Tento zvolený člen je pripravený prijímať vaše názory, nápady a návrhy pre zlepšenie duchovného života a upevňovania vzťahov v rámci misie, pre budovanie národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov a Čechov žijúcich v UK. Obracajte sa na neho s dôverou, aby predložené námety mohol prediskutovať a predkladať správcovi misie na posúdenie.

Víta sa každá aktivita, ktorá nás všetkých v duchovnom i národnom sebapoznaní a raste posunie ďalej a vyššie.

 

M e n o v a c í    d e k r é t

London, 29 November, 2014

Drahý brat v Kristu,
dňom 30.11.2014 Vás ustanovujem za člena Farskej rady Slovenskej katolíckej misie v Peterborough pre cirkevný rok 2014-2015.
Vaše menovanie je na dobu trvania funkčného obdobia Farskej rady do 29.11.2015.
Ku tejto zodpovednej úlohe pristupujte svedomite, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z Vašej práce.
Ku Vašej službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Peterborough Vám vyprosujem Božie požehnanie a milosť.

S úctou,

Mgr. Tibor Borovský
správca SCM v Londýne
Ethnic Chaplain of SCM in London

M e n o v a c í    d e k r é t

London, 29 November, 2015

Vyššie vydané menovanie je predĺžené na neurčito do odvolania správcom SCM.