UPOZORNENIE: SCM v Londýne s radosťou oznamuje, že sa od 2.12.2020 opäť môžu sláviť verejné bohoslužby. Bližšie oznamy nájdete nižšie.

FARSKÁ RADA V PETERBOROUGH

FARSKÁ RADA

Od adventu 2012 začalo spoločenstvo v Peterborough s novými zmenami fungovať účinnejšie. Na 2. sviatok vianočný (sv. Štefana, prvého mučeníka) si spoločenstvo SCM v Peterborough vybralo spomedzi seba 2 členov, ktorí budú viesť toto spoločenstvo a starať sa o jeho chod. Sú spolupracovníkmi kňaza SCM v Londýne a budú pozývať a oslovovať všetkých členov spoločenstva a koordinovať všetky duchovné i ostatné podujatia a potreby tohto spoločenstva.

Buďte im nápomocní, bez vás svoju úlohu budú ťažko napĺňať, lebo je určená práve pre vás.

Za členov Farskej rady v Peterborough boli zvolení dňa 26. decembra 2012 a Menovacím dekrétom správcu SCM v Londýne odo dňa 10. februára 2013 boli ustanovení títo členovia spoločenstva v Peterborough:

1. Martin Paluga IMG_3967
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník a aktivista v Peterborough, hlavný koordinátor projektu Vitaj medzi krajanmi, lektor textov a hudobný doprovod v liturgii, fotodokumentarista podujatí
– má na starosti ako pastoračný asistent správu komunity krajanov SCM v Peterborough, prípravu liturgie po hudobnej a speváckej stránke, je poverený jednaním s anglickou farnosťou o poskytovaní priestorov pre naše stretnutia (bohoslužby) a účely prípravy k sviatostiam a iným duchovným, kultúrnym a športovým podujatiam v Peterborough s ostatnými organizáciami (Mestský úrad, školy, a iné inštitúcie)
Zo zmluvy uzatvorenej medzi diecézou Westmisnter a SCM v Londýne sa stáva rozhodnutím správcu misie SCM ako člen fungujúcej nelondýnskej komunity podriadenej SCM v Londýne členom Farskej rady SCM v Londýne, aby zastupoval záujmy spoločenstva SCM v Peterborough     martin.pboro@scmlondon.org

2. Tomáš Čajka IMG_4232
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník a aktivista v Peterborough, hudobný doprovod v liturgii
– má na starosti financie, ich evidenciu, prípravu liturgie po hudobnej a speváckej stránke, je poverený jednaním a zabezpečením priestorov pre naše stretnutia k iným duchovným, kultúrnym a športovým podujatiam v Peterborough s ostatnými organizáciami (Mestský úrad, školy, a iné inštitúcie)      tomas.pboro@scmlondon.org

 

Veríme, že zvolení členovia budú k tejto zodpovednej úlohe pristupovať svedomito a zodpovedne, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z ich práce. K tejto službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne im vyprosujeme spoločne Božie požehnanie a milosť.

Dňa 09. februára 2013 po popoludňajšej svätej omši im správca farnosti odovzdal Menovacie dekréty. Pre veľkú migráciu členov SCM je Farská rada volená na obdobie cirkevného roka. Funkčné obdobie prvej novozvolenej FR je od 10. februára 2013 do 30.11.2013.
Voľby sa uskutočnia každý rok, aby nová FR mohla začať pracovať od 1. adventnej nedele.
– Správca misie potvrdzuje doterajších členov Farskej rady pre ďalšie funkčné obdobie v ich pozícii pre obdobie 1.12.2013 – 29.11.2014
– Nakoľko sa do nových volieb pre volebné obdobie 30.11.2014-29.11.2015 nik neprihlásil, správca misie, po súhlase doterajších členov rady, potvrdzuje ich v tejto funkcii a úlohe do ďalšieho obdobia.

Títo zvolení členovia sú pripravení prijímať vaše názory, nápady a návrhy pre zlepšenie duchovného života a upevňovania vzťahov v rámci misie, pre budovanie národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov a Čechov žijúcich v UK. Obracajte sa na nich s dôverou, aby predložené námety mohli prediskutovať a predkladať správcovi misie na posúdenie.

Víta sa každá aktivita, ktorá nás všetkých v duchovnom i národnom sebapoznaní a raste posunie ďalej a vyššie.

 

M e n o v a c í    d e k r é t

London, 29 November, 2014

Drahý brat / sestra v Kristu,
dňom 30.11.2014 Vás ustanovujem za člena Farskej rady Slovenskej katolíckej misie v Peterborough pre cirkevný rok 2014-2015.
Vaše menovanie je na dobu trvania funkčného obdobia Farskej rady do 29.11.2015.
Ku tejto zodpovednej úlohe pristupujte svedomite, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z Vašej práce.
Ku Vašej službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Peterborough Vám vyprosujem Božie požehnanie a milosť.

S úctou,

Mgr. Tibor Borovský
správca SCM v Londýne
Ethnic Chaplain of SCM in London