Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRSTY 2022

PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

sa od 3.júla 2022 pre rodičov maloletých detí neuskutočňuje.

Pre nedostatočný záujem krajanov a podporu Slovenskej katolíckej misie v Londýne sa príprava ku sviatostiam už neposkytuje.

.

Slovenský kňaz bude k dispozícii už iba v nedeľu
pre slávenie svätej omše
a vysluhovanie sviatosti zmierenia.

Je stále možné požiadať o vyslúženie sviatosti krstu
v Slovenskej katolíckej misii v Londýne,
AVŠAK iba s písomným potvrdením od miestneho farára,
na území ktorého bývate,
že súhlasí s krstom na inom mieste,
ako je vaša farnosť,
a písomným potvrdením,
že ste absolvovali prípravu v jeho farnosti
(alebo na jeho odporúčanie na inom mieste)

—————————————————————————————————————-

Rodičom, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa v kostole Slovenskej katolíckej misie v Londýne, je potrebné riadiť sa nasledovnými pokynmi:

– kňaz môže konať iba v intenciách Kódexu cirkevného práva a fakúlt jemu udelených biskupom

– ak ste členom iného katolíckeho spoločenstva a máte písomné potvrdenia od svojho miestneho farára, je možné si dohodnúť vyslúženie sviatosti krstu cez sekretárku SCM (secretary@scnlondon.org) na niektorú nedeľu popoludní

– sviatosť krstu je možné udeliť iba dieťaťu rodičov, z ktorých aspoň jeden má štátnu príslušnosť slovenskú alebo českú, je rímskokatolíckeho alebo gréckokatolíckeho vierovyznania, žije na území Veľkej Británie minimálne po dobu 6 mesiacov

– vyžaduje sa, aby rodičia požiadali o udelenie sviatosti krstu prostredníctvom mailu (secretary@scmlondon.org) a dohodli sa cez sekretariát k pohovoru s kňazom misie. Pohovor žiadateľov sa uskutoční vo vzájomne dohodnutom termíne (iba v nedeľu popoludní, prípadne v pondelok). 

– upozorňujeme, že vyslúženie sviatosti krstu je možné iba vtedy, keď sú splnené všetky kritériá Kódexu cirkevného práva pre udelenie sviatosti  krstu.

– ak žiadatelia spĺňajú podmienky dané Kódexom cirkevného práva pre udelenie sviatosti krstu dieťaťu, dohodne sa dátum vysluhovaia sviatosti krstu (iba v nedele popoludní)

– pri pohovore budú od vás požadované údaje potrebné k vysluhovankiu sviatosti krstu. Ak sú včas a úplne poskytnuté údaje a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vám bude emailom potvrdené, že vaša žiadosť  je akceptovaná.

– vyžaduje sa, aby sa prípravy zúčastnili obaja rodičia ako aj krstní rodičia (môže byť aj jeden krstný rodič); Ak krstní rodičia prídu zo Slovenska alebo Česka, alebo inej krajiny, môžu sa prípravy zúčastniť vo svojich farnostiach a priniesť písomné potvrdenie (bez tohto potvrdenia nie je možné ich uviesť ako krstných rodičov pre záznam do matriky pokrstených)

– podmienkou Kódexu cirkevného práva je, aby krstní rodičia prijali všetky sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, ak je ženatý alebo vydatá – i sviatosť manželstva) a boli veriaci praktizujúci katolícku vieru

– z dokladov je potrebné priniesť ku stretnutiu (pohovoru) rodný list dieťaťa – stačí fotokópia (preklad netreba)

– je vždy lepšie informovať sa dostatočne vopred, prípadne osobne, čo je potrebné k vysluhovaniu sviatosti krstu. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o neštandardné situácie alebo zloženie (ne)manželských párov.

– príprava je poskytovaná iba v slovenskom jazyku pre rodičov a krstných rodičov

– je vrelo odporúčané a vhodné zúčastniť sa prípravy ešte pred narodením dieťaťa počas tehotenstva matky

– ku sviatosti krstu je potrebné zadovážiť si sviečku a bielu košieľku (môže byť na nej vyšité meno a priezvisko krstenca a dátumy narodenia a krstu)

prísť načas na slávenie liturgie krstu

———————————————————————————————————————————-