Upozornenie/warning: Na základe nariadenia britskej vlády sa nekonajú žiadne omše až do odvolania. In compliance with Government legislation there will be no masses until further notice. 3.11.2020

REFERENCIE PRE ŠKOLY, ZAMESTNÁVATEĽOV ALEBO ÚRADY

Milí členovia SCM, návštevníci, drahí priatelia.

Pre pandémiu koronavírusu Slovenská katolícka misia v Lodnýne –

na základe nariadenia Katolíckej konferencie biskupov Anglicka a Walesu –

dočasne prerušuje (pozastavuje) svoju činnosť. 

Sú zakázané akékoľvek verejné slávenia litrugických slávností v kostole –

omší, pobožností, sviatostí, príprav atď.

až do oznámenia nových inštrukcií,

ktoré budú po ich vydaní kompetentnou autoritou

bezodkladne zverejnené na našej webovej stránke.

 

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) a jej kňaz môže poskytovať referencie pre školy, zamestnávateľov, či úrady iba takému žiadateľovi, ktorý je občanom SR alebo ČR, je katolíckeho vierovyznania, ovláda slovenský alebo český jazyk a je riadne registrovaným členom SCM.

Ďalej SCM môže poskytnúť takúto referenciu iba vtedy, ak žiadateľ pobýva na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie po dobu minimálne jedného roka a po celú túto dobu je riadnym registrovaným členom SCM. Zároveň pre potrebu vydania referencie (potvrdenia) musí byť aktívnym členom tohto spoločenstva (komunity) SCM v Londýne.

Ak nie sú splnené uvedené kritériá dané Kódexom cirkevného práva a partikulárnym právom arcidiecézy Westminster, pod ktorú SCM patrí, SCM nie je umožnené poskytnúť takúto referenciu žiadateľovi. V takomto prípade môže žiadať o vydanie referencie iba lokálnu farnosť, na území ktorej žije v UK.