Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

REFERENCIE PRE ŠKOLY, ZAMESTNÁVATEĽOV ALEBO ÚRADY

Slovenská katolícka misia v Londýne (SCM) a jej kňaz môže poskytovať referencie pre školy, zamestnávateľov, či úrady iba takému žiadateľovi, ktorý je občanom SR alebo ČR, je katolíckeho vierovyznania, ovláda slovenský alebo český jazyk a je riadne registrovaným členom SCM.

Ďalej SCM môže poskytnúť takúto referenciu iba vtedy, ak žiadateľ pobýva na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie po dobu minimálne jedného roka a po celú túto dobu je riadnym registrovaným členom SCM. Zároveň pre potrebu vydania referencie (potvrdenia) musí byť aktívnym členom tohto spoločenstva (komunity) SCM v Londýne.

Ak nie sú splnené uvedené kritériá dané Kódexom cirkevného práva a partikulárnym právom arcidiceézy Westminster, pod ktorú SCM patrí, SCM nie je umožnené poskytnúť takúto referenciu žiadateľovi. V takomto prípade môže žiadať o vydanie referencie iba lokálnu farnosť, na území ktorej žije v UK.