Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SOBÁŠE 2019

Táto stránka je už aktualizovaná platnými údajmi pre rok 2019.

 

PRÍPRAVA K SVIATOSTI MANŽELSTVA, RODIČOVSTVU a KRESŤANSKEJ VÝCHOVE DETÍ

 

TERMÍNY PRÍPRAVY NA ROK 2019

Jeden celistvý blok prípravy pozostáva z 2 stretnutí (A + B)

V Londýne sa prípravy uskutočnia v týchto termínoch:

“A” – 22. februára 2019 (piatok) od 3.00 pm – 6.00 pm
“B” – 23. februára 2019 (sobota) od 10.30 am – 8.00 pm
(prestávka od 2.15 – 3.30 pm)
Miesto: SCM, kostol Our Lady of La Salette and St Joseph, Church Hall, 14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

Posledný termín pre:
– prihlásenie k tomuto termínu je 10. januára 2019

– osobný pohovor a poskytnutie všetkých údajov a dokladov je do 24. januára 2019

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

——————————————————————————————————————-

“A” – 10. mája 2019 (piatok) od 3.00 pm – 6.00 pm
“B” – 11. mája 2019 (sobota) od 10.30 am – 8.00 pm
(prestávka od 2.15 – 3.30 pm)
Miesto: SCM, kostol Our Lady of La Salette and St. Joseph, Church Hall, 14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

Posledný termín pre:
– podanie prihlášok k tomuto termínu je 31. marca 2019
– 
osobný pohovor a poskytnutie všetkých údajov a dokladov je do 8. apríla 2019

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

——————————————————————————————————————-

“A” – 11. októbra 2019 (piatok) od 3.00 pm – 6.00 pm
“B” – 12.
októbra 2019 (sobota) od 10.30 am – 8.00 pm
(prestávka od 2.15 – 3.30 pm)
Miesto: SCM, kostol Our Lady of La Salette and St. Joseph, Church Hall, 14 Melior Street, Bermondsey, London, SE1 3QP

Posledný termín pre:
– podanie prihlášok k tomuto termínu je do 15. septembra 2019
– osobný pohovor a poskytnutie všetkých údajov a dokladov je do 30. septembra 2019

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

——————————————————————————————————————-

nie je možné žiadať o iný termín prípravy ako je uvedené v pláne podujatí

– k príprave sa treba prihlásiť najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom dátumu sobáša (British Law)

– počet účastníkov kurzu je obmedzený, preto sa treba včas prihlásiť

– kurz je poskytovaný IBA REGISTROVANÝM ČLENOM SCM

– vyžaduje sa, aby sa obaja snúbenci osobne a spolu prišli predstaviť kňazovi a predniesť svoju žiadosť. Prvé stretnutie si môžu dohodnúť prostredníctvom emailu (secretary@scmlondon.org) pred plánovaným termínom prípravy k sviatosti manželstva podľa rozpisu v stránkové hodiny. Posúdi sa oprávnenosť vašej žiadosti. Ak spĺňa kritériá dané štátnymi zákonmi a Kódexom cirkevného práva, následne budú od vás požadované údaje k vyplneniu sobášnej zápisnice a bude vám oznámené, ktoré doklady sú potrebné k doplneniu sobášnej zápisnice.

– ak sú včas a úplne poskytnuté údaje a doklady, najneskôr však do termínu uvedenom pri rozpise pred plánovaným termínom prípravy a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vaša žiadosť o zaradenie do kurzu prípravy bude akceptovaná.

– je vždy lepšie informovať sa vopred osobne, čo je potrebné k prihláseniu sa na prípravu a k uzavretiu manželského zväzku. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o manželstvo, kde si katolícka stránka berie stránku s iným vierovyznaním.

je nutné, aby sa snúbenci prišli predstaviť osobne

– včas poskytnúť relevantné doklady k sobášnej zápisnici

– zariadiť si svoj osobný program a zúčastniť sa prípravy ku sviatosti manželstva, ako je uvedené v rozpise termínov

– prísť načas na prípravu ku sviatosti manželstva

– ostatné náležitosti ohľadom sviatosti manželstva sa dozvedia pri príprave

– je nevyhnutné, aby sa jedného celku prípravy (2 po sebe nasledujúce stretnutia – piatok a sobota) zúčastnili obaja snúbenci

– prípravy sa snúbenci môžu zúčastniť aj jeden rok dopredu pred plánovaným sobášom

———————————————————————————————————————————- Poplatky za kurz

Projekt kurzov prípravy na manželstvo je realizovaný výhradne z príspevkov účastníkov. Poplatok za kurz je stanovený diecézou Westminster podľa predbežných nákladov. Cena kurzu zahŕňa materiály pre účastníkov, zabezpečenie lektorov (cestovné, v prípade potreby ubytovanie a strava), technické zabezpečenie, prenájom priestorov. Cena kurzu je stanovená zvlášť pre každý kurz a uhradí sa pred konaním kurzu pri zápise. Celková cena kurzu sa stanoví individuálne pre každý snúbenecký pár. (cca 200,-GBP/pár)
Okrem toho je potrebné uhradiť SCM za spracovanie dokumentácie k sobášu (podľa náročnosti Ł 40.00 – 60.00) pre príslušnú diecézu na Slovensku či Anglicku pri zápise.
Šekom uhradiť Ł 50,- príslušnej anglickej diecéze za spracovanie, vystavenie potvrdení (dišpenzov a povolení) a odoslanie dokumentácie poštou na slovenský biskupský úrad.

———————————————————————————————————————————- Upozornenia:

– táto príprava je poskytovaná iba v slovenskom jazyku pre snúbencov, ktorí sú obaja buď slovenskej alebo českej štátnej príslušnosti, aspoň jeden žiadateľ je rímskokatolíckeho alebo gréckokatolíckeho vierovyznania a obaja bezproblémovo ovládajú slovenský jazyk (pre zamýšľané manželstvá, z ktorých jeden zo snúbencov neovláda slovenský jazyk sú k dispozícii iné farnosti, kde robia prípravu v jazyku, ktorí ovládajú obaja snúbenci)

– tí snúbenci, ktorí neboli na 1. sv. prijímaní, prípadne nie sú ani pokrstení, nech sa nahlásia najmenej dva roky vopred

– je možné zúčastniť sa prípravy ku sviatosti manželstva aj v Anglicku a sobáš mať na Slovensku a opačne

———————————————————————————————————————————-

K uzavretiu sviatosti manželstva je potrebné :

 • V prípade, že chcete uzavrieť manželský zväzok na Slovensku a zúčastniť sa prípravy v našej misii :
 1. dohodnúť si vo farnosti, kde uvažujete o uzavretí manželského zväzku, so správcom farnosti termín sobáša, aby nekolidoval s inými termínmi podujatí v dotknutej farnosti. Treba tak urobiť najmenej so značným predstihom pred plánovaným termínom sobáša. Na farskom úrade spíšete sobášnu zápisnicu.
 2. navštíviť príslušný matričný úrad, ktorý prináleží k miestu vykonania obradu a spoločne obaja snúbenci spísať štátnu zápisnicu
 3. k návšteve matričného úradu budete potrebovať rodný list a občiansky preukaz, ak ste obaja buď slovenskej alebo českej štátnej príslušnosti
 4. ak jeden zo snúbencov je inej štátnej príslušnosti, treba si zadovážiť ďalšie doklady, ktoré vám oznámi príslušný matričný úrad (doba vybavenia týchto dokladov trvá aj niekoľko mesiacov)
 5. snúbenci si zadovážia krstný list z farnosti, kde boli pokrstení a prinesú ho správcovi misie (stačí aj fotokópia – môže byť zaslaná emailom)
 6. vyplnia všetky požadované údaje, ktoré dostanú po zaslaní emailu, že sa chcú zúčastniť prípravy ku sviatosti manželstva v SCM v Londýne
 7. dohodnú si termín na rozhovor s kňazom misie, najneskôr 1 mesiac pred plánovaným termínom prípravy, ktorej sa chcú zúčastniť.
 8. snúbenci budú potrebovať písomné prehlásenie o tom, že sú slobodní a môžu uzavrieť manželský zväzok (Declaration of Freedom). Robí sa tak pred anglickým advokátom (solicitor). Táto služba je spoplatnená.
 9. všetky doklady po príprave sú posielané prostredníctvom príslušného anglického biskupského úradu na Slovensko na príslušný biskupský úrad farnosti, kde budete mať sobáš.
 • V prípade, že chcete uzavrieť manželský zväzok v Anglicku v niektorej anglickej farnosti alebo v našej misii :
 1. dohodnúť si vo farnosti, kde uvažujete o uzavretí manželského zväzku, so správcom farnosti termín sobáša, aby nekolidoval s inými termínmi podujatí vo farnosti. Správca farnosti vás poučí o potrebe dokladov k sobášu. Treba tak urobiť najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša
 2. navštíviť príslušný Register Office v mieste svojho pobytu a spoločne obaja snúbenci spísať zápisnicu
 3. k návšteve Register Office budete potrebovať rodný list (preložený do angličtiny znalcom z odboru prekladateľstvo) a pas, ak ste obaja buď slovenskej alebo českej štátnej príslušnosti
 4. ak jeden zo snúbencov je inej štátnej príslušnosti, treba si zadovážiť ďalšie doklady, ktoré vám oznámi príslušný Register Office (doba vybavenia týchto dokladov trvá aj niekoľko mesiacov)
 5. snúbenci si zadovážia krstný list z farnosti, kde boli pokrstení a prinesú ho správcovi misie
 6. vyplnia všetky požadované údaje, ktoré dostanú po osobnom pohovore, že sa chcú zúčastniť prípravy ku sviatosti manželstva v SCM v Londýne
 7. dohodnú si termín na rozhovor s kňazom misie, najneskôr 1 mesiac pred plánovaným termínom prípravy, ktorej sa chcú zúčastniť.
 8. snúbenci budú potrebovať písomné prehlásenie o tom, že sú slobodní a môžu uzavrieť manželský zväzok (Statutory Declaration of Freedom). Robí sa tak pred anglickým advokátom (solicitor). Táto služba je spoplatnená. Tlačivo dostanete pri osobnom stretnutí s kňazom.