Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRSTY

Údaje pre rok 2018 sú už aktualizované !!!

PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

pre rodičov maloletých detí

TERMÍNY PRÍPRAVY NA ROK 2018

 

V Slovenskej katolíckej misii v Londýne sa uskutočnia prípravy a vysluhovanie sviatosti krstu v týchto termínoch:

Príprava: 16. februára 2018 (piatok) o 16.00 – 18.00 hod.
Krsty: 18. februára 2018 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu a zároveň absolvovanie osobného pohovoru je do 21. januára 2018
– poskytnutie všetkých údajov je do 28. januára 2017

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 13. apríla 2018 (piatok) o 16.00 – 18.00 hod.
Krsty: 15. apríla 2018 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu a zároveň absolvovanie osobného pohovoru je do 18. marca 2018
– poskytnutie všetkých údajov je do 1. apríla 2018

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 22. júna 2018 (piatok) o 16.00 – 18.00 hod.
Krsty: 24. júna 2018 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu a zároveň absolvovanie osobného pohovoru je do 1. júna 2018
– poskytnutie všetkých údajov je do 8. júna 2018

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 23. septembra 2018 (nedeľa) o 15.30 – 17.00 hod.
Krsty: 30. septembra 2018 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
prihlásenie sa k tomuto termínu je 9. septembra 2018
– absolvovanie osobného pohovoru a poskytnutie všetkých údajov je do 16. septembra 2018

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 2. novembra 2018 (piatok) o 16.00 – 18.00 hod.
Krsty: 4. novembra 2018 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
prihlásenie sa k tomuto termínu je 14. októbra 2018
– absolvovanie osobného pohovoru a poskytnutie všetkých údajov je do 21. októbra 2018

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

nie je možné žiadať o iný termín prípravy a ani krstu, ako je uvedené v rozpise

Rodičom, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa, je potrebné riadiť sa nasledovnými pokynmi:

– vysluhovanie sviatostí sa poskytuje IBA REGISTROVANÝM ČLENOM SCM

– Príprava ku sviatosti krstu sa koná v sobotu a vysluhovanie sviatosti krstu sa koná hneď v nasledujúcu nedeľu. Je taktiež možné zúčastniť sa prípravy k sviatosti krstu v jednom termíne a v inom, neskoršom uvedenom termíne, je možné pokrstiť dieťa.

– vyžaduje sa, aby rodičia osobne požiadali o udelenie sviatosti krstu a prihlásili sa prostredníctvom mailu (secretary@scmlondon.org) k osobnému pohovoru s kňazom misie. Kňaza možno navštíviť po dohode emailom v stránkové hodiny.

– ak žiadatelia spĺňajú podmienky dané Kódexom cirkevného práva pre udelenie sviatosti dieťaťu, budú prijatí a pozvaní na prípravu k sviatosti

– upozorňujeme, že vyslúženie sviatosti krstu je možné iba vtedy, keď sú splnené všetky kritériá Kódexu cirkevného práva pre udelenie sviatosti a po včasnom absolvovaní osobného pohovoru a prípravy ku sviatosti krstu.

– pri osobnom pohovore budú od vás požadované údaje potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu. Ak sú včas a úplne poskytnuté údaje, najneskôr však ako je uvedené v rozpise pred plánovaným termínom prípravy a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vám bude potvrdené, že vaša žiadosť  je akceptovaná.

– sviatosť krstu je možné udeliť iba dieťaťu rodičov, z ktorých jeden má štátnu príslušnosť slovenskú alebo českú, je rímskokatolíckeho alebo gréckokatolíckeho vierovyznania, žije na území Veľkej Británie minimálne po dobu 6 mesiacov a je registrovaným členom SCM

– vyžaduje sa, aby sa prípravy zúčastnili obaja rodičia ako aj krstní rodičia (môže byť aj jeden krstný rodič); Ak krstní rodičia prídu zo Slovenska alebo Česka, alebo inej krajiny, môžu sa prípravy zúčastniť vo svojich farnostiach a priniesť písomné potvrdenie

– podmienkou Kódexu cirkevného práva je, aby krstní rodičia prijali všetky sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, ak je ženatý alebo vydatá – i sviatosť manželstva) a boli veriaci praktizujúci katolícku vieru

– z dokladov je potrebné priniesť ku sviatosti krstu rodný list dieťaťa – stačí fotokópia (preklad netreba)

– je vždy lepšie informovať sa dostatočne vopred, prípadne osobne, čo je potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu a vysluhovaniu sviatosti krstu. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o neštandardné situácie alebo zloženie (ne)manželských párov.

– sviatosť krstu sa vysluhuje počas svätej omše v nedeľu po príprave ku sviatosti krstu v kostole SCM

———————————————————————————————————————————-

Poplatky za kurz

Projekt kurzov prípravy ku sviatosti krstu je realizovaný výhradne z príspevkov účastníkov. Poplatok za kurz je stanovený diecézou Westminster podľa predbežných nákladov.

Celková cena kurzu zahŕňa materiály pre účastníkov, zabezpečenie lektorov (cestovné, v prípade potreby ubytovanie a strava), technické zabezpečenie, prenájom priestorov.
Cena je stanovená ku každému kurzu zvlášť a uhradí sa pri zápise na prípravu ku sviatosti.

———————————————————————————————————————————-

príprava je poskytovaná iba v slovenskom jazyku pre rodičov a krstných rodičov

– je vrelo odporúčané a vhodné zúčastniť sa prípravy ešte pred narodením dieťaťa počas tehotenstva matky

– ku sviatosti krstu je potrebné zadovážiť si sviečku a bielu košieľku (môže byť na nej vyšité meno a priezvisko krstenca a dátumy narodenia a krstu)

prísť načas na prípravu a slávenie liturgie krstu