Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRSTY 2017

PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

pre rodičov maloletých detí

TERMÍNY PRÍPRAVY NA ROK 2017

 

V Slovenskej katolíckej misii v Londýne sa uskutočnia prípravy a vysluhovanie sviatosti krstu v týchto termínoch:

Príprava: 17. februára 2017 (piatok) o 16.30 – 18.00 hod.
Krsty: 19. februára 2017 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu a zároveň absolvovanie osobného pohovoru je do 22. januára 2017
– poskytnutie všetkých údajov je do 29. januára 2017

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 19. mája 2017 (piatok) o 16.30 – 18.00 hod.
Krsty: 21. mája 2017 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu a zároveň absolvovanie osobného pohovoru je do 30. apríla 2017
–  poskytnutie všetkých údajov je do 7. mája 2017

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 29. septembra 2017 (piatok) o 16.00 – 18.00 hod.
Krsty: 1. októbra 2017 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
prihlásenie sa k tomuto termínu je 2. septembra 2017
– absolvovanie osobného pohovoru a poskytnutie všetkých údajov je do 21. septembra 2017

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 10. novembra 2017 (piatok) o 16.00 – 18.00 hod.
Krsty: 12. novembra 2017 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
prihlásenie sa k tomuto termínu je 11. októbra 2017
– absolvovanie osobného pohovoru a poskytnutie všetkých údajov je do 31. októbra 2017

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

nie je možné žiadať o iný termín prípravy a ani krstu, ako je uvedené v rozpise

Rodičom, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa, je potrebné riadiť sa nasledovnými pokynmi:

– vysluhovanie sviatostí sa poskytuje IBA REGISTROVANÝM ČLENOM SCM

– Príprava ku sviatosti krstu sa koná v sobotu a vysluhovanie sviatosti krstu sa koná hneď v nasledujúcu nedeľu. Je taktiež možné zúčastniť sa prípravy k sviatosti krstu v jednom termíne a v inom, neskoršom uvedenom termíne, je možné pokrstiť dieťa.

– vyžaduje sa, aby rodičia osobne požiadali o udelenie sviatosti krstu a prihlásili sa prostredníctvom mailu (secretary@scmlondon.org) k osobnému pohovoru s kňazom misie. Kňaza možno navštíviť po dohode emailom v stránkové hodiny.

– ak žiadatelia spĺňajú podmienky dané Kódexom cirkevného práva pre udelenie sviatosti dieťaťu, budú prijatí a pozvaní na prípravu k sviatosti

– pri osobnom pohovore budú od vás požadované údaje potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu. Ak sú včas a úplne poskytnuté údaje, najneskôr však ako je uvedené v rozpise pred plánovaným termínom prípravy a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vám bude potvrdené, že vaša žiadosť o zaradenie do kurzu prípravy je akceptovaná.

– sviatosť krstu je možné udeliť iba dieťaťu rodičov, z ktorých jeden má štátnu príslušnosť slovenskú alebo českú, je rímskokatolíckeho alebo gréckokatolíckeho vierovyznania, žije na území Veľkej Británie minimálne po dobu 6 mesiacov a je registrovaným členom SCM

– vyžaduje sa, aby sa prípravy zúčastnili obaja rodičia ako aj krstní rodičia (môže byť aj jeden krstný rodič); Ak krstní rodičia prídu zo Slovenska alebo Česka, alebo inej krajiny, môžu sa prípravy zúčastniť vo svojich farnostiach a priniesť písomné potvrdenie

– podmienkou Kódexu cirkevného práva je, aby krstní rodičia prijali všetky sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, ak je ženatý alebo vydatá – i sviatosť manželstva) a boli veriaci praktizujúci katolícku vieru

– z dokladov je potrebné priniesť ku sviatosti krstu rodný list dieťaťa – stačí fotokópia (preklad netreba)

– je vždy lepšie informovať sa dostatočne vopred, prípadne osobne, čo je potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu a vysluhovaniu sviatosti krstu. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o neštandardné situácie alebo zloženie (ne)manželských párov.

– sviatosť krstu sa vysluhuje počas svätej omše v nedeľu po príprave ku sviatosti krstu v kostole SCM

———————————————————————————————————————————-

Poplatky za kurz

Projekt kurzov prípravy ku sviatosti krstu je realizovaný výhradne z príspevkov účastníkov. Poplatok za kurz je stanovený diecézou Westminster podľa predbežných nákladov.

Celková cena kurzu zahŕňa materiály pre účastníkov, zabezpečenie lektorov (cestovné, v prípade potreby ubytovanie a strava), technické zabezpečenie, prenájom priestorov.
Cena je stanovená ku každému kurzu zvlášť a uhradí sa pri zápise na prípravu ku sviatosti.

———————————————————————————————————————————-

príprava je poskytovaná iba v slovenskom jazyku pre rodičov a krstných rodičov

– je vrelo odporúčané a vhodné zúčastniť sa prípravy ešte pred narodením dieťaťa počas tehotenstva matky

– ku sviatosti krstu je potrebné zadovážiť si sviečku a bielu košieľku (môže byť na nej vyšité meno a priezvisko krstenca a dátumy narodenia a krstu)

prísť načas na prípravu a slávenie liturgie krstu