Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ŠTRUKTÚRA MISIE 2016

Správcom SCM v Londýne je od 12. júla 2010 o. Mgr. Tibor Borovský (*1964), rodák z Nitry, kňaz Žilinskej diecézy. Pri jeho práci mu asistuje farská rada.

Farská rada je poradný orgán kňaza, ktorý má svoje poslanie vyplývajúce z Kódexu cirkevného práva a rovnako vyplýva zo zmluvy medzi diecézou Westminster, kam naša misia patrí, a Slovenskou katolíckou misiou v Londýne.

K 28.11.2015 skončil mandát 3. Farskej rady. Chcem sa poďakovať všetkým členom za konštruktívnu spoluprácu, obetavosť a nasadenie na slávu nášho Pána, pre dobro Cirkvi a Slovenskej katolíckej misie v Londýne.

Oznamujem, že na základe §537 CIC (Kódexu cirkevného práva) a z poslania duchovného správcu SCM v Londýne mne zvereného Konferenciou biskupov Slovenska a diecézou Westminster, menujem do pozície členov Farskej rady pre nasledujúce funkčné obdobie (cirkevný rok 29.11.2015 – 26.11.2016) týchto registrovaných členov SCM:

Jarmila Antoničová – predseda FR, členka ekonomickej komisie FR SCM
Vyštudovala: Ekonomická Univerzita Bratislava, odbor: Ekonomika a manažment podniku
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, lektorka textov v liturgii, projekcia liturgických textov počas bohoslužieb a iných podujatí, pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí i fundraisingu, spravovanie a riadenie ekonomických záležitostí SCM v Londýne

—————————————————————————————————————————————————————–

Miroslava Hanáková, účtovníčka, členka ekonomickej komisie FR SCM
Vyštudovala: Teologická fakulta UP Olomouc – kresťanská výchova
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektorka českých textov v liturgii, pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí, upratovanie kostola, fotografovanie, vedenie spoločenstva, animátor, príprava slávností českých svätcov v rámci misie

—————————————————————————————————————————————————————–

Jozef Pavúk – kostolník, pokladník, člen ekonomickej komisie FR SCM,
Vyštudoval: SOU elektrotechnické Stropkov
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, príprava liturgie, obsluha a starostlivosť o občerstvenie v nedeľu, upratovanie kostola a spoločných priestorov a zariadení, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor textov v liturgii, obsluha pri podujatiach, nástenkár

——————————————————————————————————————————————————————

Lucia Zambojová – sekretárka SCM, členka pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudovala: Trnavská univerzita v Trnave – odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, anglický jazyk a literatúra
Zapojenie do aktivít SCM: administratívne riadenie a spravovanie SCM, pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí, lektorka textov v liturgii

——————————————————————————————————————————————————————

Kristína Dugovičová – členka pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudovala: Stredná zdravotná škola Bratislava, diplomovaná zdravotná sestra
Zapojenie do aktivít SCM: vedúca modlitbového spoločenstva, členka speváckeho zboru, pomoc pri príprave a organizovaní spoločenských a duchovných podujatí, lektorka textov v liturgii, upratovanie kostola a spoločných priestorov a zariadení

—————————————————————————————————————————————————————–

František Klempár – člen pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudoval: SOU banícke – Rudňany
Zapojenie do aktivít SCM: vedúci modlitbového spoločenstva, pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí, upratovanie kostola a spoločných priestorov a zariadení, technické a materiálne zaisťovanie a spravovanie priestorov misie

—————————————————————————————————————————————————————–

Silvia Margová – členka pastoračnej komisie FR SCM
Vyštudovala: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; odbor: Matematika – Informatika (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov)
Zapojenie do aktivít SCM: pomoc pri organizovaní duchovných a spoločenských podujatí, upratovanie kostola a spoločných priestorov a zariadení, vedúca kreatívnej skupiny

—————————————————————————————————————————————————————–

Veríme, že zvolení členovia budú k tejto zodpovednej úlohe pristupovať svedomito a zodpovedne, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z ich práce. K tejto službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne im vyprosujeme spoločne Božie požehnanie a milosť.

Dňa 29. novembra 2015 po poludňajšej svätej omši im správca farnosti odovzdal Menovacie dekréty. Pre veľkú migráciu členov SCM je Farská rada volená na obdobie cirkevného roka. Funkčné obdobie menovanej FR je do 26.11.2016.

Voľby sa uskutočnia každý rok, aby nová FR mohla začať pracovať od 1. adventnej nedele.

Títo zvolení členovia sú pripravení prijímať vaše názory, nápady a návrhy pre zlepšenie duchovného života a upevňovania vzťahov v rámci misie, pre budovanie národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov a Čechov žijúcich v UK. Obracajte sa na nich s dôverou, aby predložené námety mohli prediskutovať a predkladať správcovi misie na posúdenie.

Víta sa každá aktivita, ktorá nás všetkých v duchovnom i národnom sebapoznaní a raste posunie ďalej a vyššie.

 

M e n o v a c í d e k r é t

London, 29 November, 2015

Drahý brat / sestra v Kristu,

dňom 29.11.2015

Vás ustanovujem

za člena Farskej rady Slovenskej katolíckej misie v Londýne
pre cirkevný rok 2015 – 2016.

Vaše menovanie je na dobu trvania funkčného obdobia Farskej rady
do 26.11.2016.

Ku tejto zodpovednej úlohe pristupujte svedomite,
aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z Vašej práce.
Ku Vašej službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne Vám vyprosujem Božie požehnanie a milosť.

S úctou,

Mgr. Tibor Borovský
správca SCM v Londýne
Slovakian Chaplain of SCM in London