Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ŠTRUKTÚRA MISIE 2014

Správca SCM je od 12. júla 2010 o. Mgr. Tibor Borovský (*1964), rodák z Nitry, kňaz Žilinskej diecézy. Pri jeho práci mu asistuje farská rada.

Farská rada je poradný orgán kňaza, ktorý má svoje poslanie vyplývajúce z Kódexu cirkevného práva a rovnako vyplýva zo zmluvy medzi diecézou Westminster, kam naša misia patrí, a Slovenskou katolíckou misiou v Londýne.

K 30.11.2013 skončil mandát 1. Farskej rady. Chcem sa poďakovať všetkým členom za konštruktívnu spoluprácu, obetavosť a nasadenie na slávu nášho Pána, pre dobro Cirkvi a Slovenskej katolíckej misie v Londýne.

Oznamujem, že na základe §537 CIC (Kódexu cirkevného práva) a z poslania duchovného správcu SCM mne zvereného KBS a diecézou Westminster menujem do pozície členov Farskej rady pre nasledujúce funkčné obdobie (cirkevný rok 1.12.2013 – 30.11.2014) týchto farníkov:

1. Jozef Pavúk     Pavúk Jozef 1
Vyštudoval: SOU elektrotechnické Stropkov
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, príprava liturgie, obsluha a starostlivosť o občerstvenie každú nedeľu, upratovanie kostola a sociálnych zariadení, pokladník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor textov v liturgii, obsluha pri podujatiach

2. Andrea ĎuristováĎuristová Andrea
Vyštudovala: FF UK Bratislava, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor textov v liturgii, moderátor podujatí, vedúci pri stretnutiach Lectio Divina, poskytuje služby tlmočníctva a prekladateľstva pre SCM

3. Juliana Sersenová   Sersenová Juliana
Vyštudovala: KU Ružomberok – teológia, slovenský jazyk a literatúra; UKF Nitra – kulturológia
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, vedenie speváckeho zboru, tvorba divadelných predstavení, spoluorganizovanie kultúrnych, duchovných a spoločenských podujatí, lektor textov v liturgii

 

4. Luboš Košút
Vyštudoval:
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí,

 

5. Marián BaníkMarian Banik Pic_Fotor
Vyštudoval: stredná priemyselná škola dopravná Čakľov, odbor zasielateľstvo a preprava
Zapojenie do aktivít SCM:  dobrovoľník, príprava a služba pri liturgii, spolupráca pri duchovných, či spoločenských podujatiach 

 

6. Marcela Bzdilová   Bzdilová Marcela
Vyštudovala: FCHPT STU Bratislava, odbor chemické inžinierstvo a riadenie procesov
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor textov v liturgii, obsluha pri podujatiach, upratovanie kostola

 

7. Kristína Dugovičová   Dugovičová Kristína 1
Vyštudovala: Stredná zdravotná škola Bratislava, diplomovaná zdravotná sestra
Zapojenie do aktivít SCM: vedúca modlitbového spoločenstva, zapája sa do speváckeho zboru, pomoc pri príprave vianočných podujatí (Štedrá večera), lektor textov v liturgii

8. Miroslava Hanáková
Hanáková MiroslavaVyštudovala: Teologická fakulta UP Olomouc – kresťanská výchova
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor českých textov v liturgii, pomoc pri organizovaná duchovných a spoločenských podujatí, upratovanie kostola, spev v zbore, fotografovanie, vedenie spoločenstva, príprava osláv českých svätcov v rámci misie, donátor SCM

9. Martin Paluga   IMG_3967
Vyštudoval:
Zapojenie do aktivít SCM:  dobrovoľník a aktivista v Peterborough, hlavný koordinátor projektu Vitaj medzi krajanmi, lektor textov a hudobný doprovod v liturgii, fotodokumentarista podujatí, má na starosti ako pastoračný asistent správu komunity krajanov SCM v Peterborough,
Zo zmluvy uzatvorenej medzi diecézou Westmisnter a SCM v Londýne sa stáva ako člen fungujúcej nelondýnskej komunity podriadenej SCM v Londýne členom
Farskej rady SCM v Londýne, aby zastupoval záujmy spoločenstva SCM v Peterborough

Veríme, že zvolení členovia budú k tejto zodpovednej úlohe pristupovať svedomito a zodpovedne, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z ich práce. K tejto službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne im vyprosujeme spoločne Božie požehnanie a milosť.

Dňa 1. decembra 2013 po poludňajšej svätej omši im správca farnosti odovzdal Menovacie dekréty. Pre veľkú migráciu členov SCM je Farská rada volená na obdobie cirkevného roka. Funkčné obdobie menovanej FR je do 29.11.2014.
Voľby sa uskutočnia každý rok, aby nová FR mohla začať pracovať od 1. adventnej nedele.

Na najbližšom prvom zasadnutí FR sa uskutoční rozdelenie kompetencií pre jednotlivé oblasti (sviatosti a liturgia, ekonomika, podujatia, sociálna sféra, IT, masmédiá a komunikácia)

Títo zvolení členovia sú pripravení prijímať vaše názory, nápady a návrhy pre zlepšenie duchovného života a upevňovania vzťahov v rámci misie, pre budovanie národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov a Čechov žijúcich v UK.  Obracajte sa na nich s dôverou, aby predložené námety mohli prediskutovať a predkladať správcovi misie na posúdenie.

Víta sa každá aktivita, ktorá nás všetkých v duchovnom i národnom sebapoznaní a raste posunie ďalej a vyššie.

 

M e n o v a c í  d e k r é t
London, 30 November, 2013

Drahý brat / sestra v Kristu,
dňom 10.02.2013 Vás ustanovujem za člena Farskej rady Slovenskej katolíckej misie v Londýne pre cirkevný rok 2013.
Vaše menovanie je na dobu trvania funkčného obdobia Farskej rady do 30.11.2013.
Ku tejto zodpovednej úlohe pristupujte svedomite, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z Vašej práce.
Ku Vašej službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne Vám vyprosujem Božie požehnanie a milosť.

S úctou,

Mgr. Tibor Borovský
správca SCM v Londýne
Ethnic Chaplain of SCM in London