UPOZORNENIE: SCM v Londýne s radosťou oznamuje, že sa od 2.12.2020 opäť môžu sláviť verejné bohoslužby. Bližšie oznamy nájdete nižšie.

KRSTY 2020

Údaje pre rok 2020 sú už aktualizované !!!

PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

pre rodičov maloletých detí

TERMÍNY PRÍPRAVY NA ROK 2020

V Slovenskej katolíckej misii v Londýne sa uskutočnia prípravy a vysluhovanie sviatosti krstu v týchto termínoch:

Príprava: 14. februára 2020 (piatok) o 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: 16. februára 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 12. januára 2020 (nedeľa) do 15.00 hod. a zároveň absolvovanie pohovoru dňa 14. januára 2020 (utorok) o 16.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 29. januára 2020 (streda) do 15.00 hod.

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 17. apríla 2020 (piatok) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: 19. apríla 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 29. marca 2020 (nedeľa) do 15.00 hod. a zároveň absolvovanie pohovoru dňa 31. marca 2020 (utorok) o 16.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 8. apríla 2020 (streda) do 15.00 hod.

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 26. júna 2020 (piatok) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: 28. júna 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 07. júna 2020 (nedeľa) do 15.00 hod. a zároveň absolvovanie pohovoru dňa 09. júna 2020 (utorok) o 16.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 17. júna 2020 (streda) do 15.00 hod.

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava:  25. septembra 2020 (nedeľa) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty:  27. septembra 2019 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 30. augusta 2020 a zároveň absolvovanie osobného pohovoru dňa 20. septembra 2020 (nedeľa) o 14.15 hod. v Church Hall SCM v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 20. septembra 2020

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: . 23. októbra 2020 (piatok) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: . 25. októbra 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 4. októbra 2020 a zároveň absolvovanie osobného pohovoru dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 14.15 hod. v Church Hall SCM v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 18. októbra 2020

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

nie je možné žiadať o iný termín prípravy a ani krstu, ako je uvedené v rozpise

Rodičom, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa, je potrebné riadiť sa nasledovnými pokynmi:

– kňaz SCM môže konať iba v intenciách Kódexu cirkevného práva a fakúlt jemu udelených westminsterským biskupom

– vysluhovanie sviatostí sa poskytuje IBA REGISTROVANÝM ČLENOM SCM

– sviatosť krstu je možné udeliť iba dieťaťu rodičov, z ktorých aspoň jeden má štátnu príslušnosť slovenskú alebo českú, je rímskokatolíckeho alebo gréckokatolíckeho vierovyznania, žije na území Veľkej Británie  a je registrovaným členom SCM minimálne po dobu 6 mesiacov

– ak ste registrovaným členom iného katolíckeho spoločenstva, je možné priniesť povolenie miestneho farára, že dovoľuje vykonať prípravu a vyslúžiť sviatosť krstu v inej farnosti

– vyžaduje sa, aby rodičia požiadali o udelenie sviatosti krstu a prihlásili sa prostredníctvom mailu (secretary@scmlondon.org) k pohovoru s kňazom misie. Spoločný pohovor žiadateľov sa uskutoční vo vyššie uvedených termínoch. 

– upozorňujeme, že vyslúženie sviatosti krstu je možné iba vtedy, keď sú splnené všetky kritériá Kódexu cirkevného práva pre udelenie sviatosti  krstu.

– ak žiadatelia spĺňajú podmienky dané Kódexom cirkevného práva pre udelenie sviatosti dieťaťu, budú prijatí a pozvaní na prípravu k sviatosti.

– pri pohovore budú od vás požadované údaje potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu. Ak sú včas a úplne poskytnuté údaje, najneskôr však ako je uvedené v rozpise pred plánovaným termínom prípravy a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vám bude potvrdené, že vaša žiadosť  je akceptovaná.

– príprava ku sviatosti krstu sa koná v piatok a vysluhovanie sviatosti krstu sa koná v nasledujúcu nedeľu podľa vyššie uvedeného rozpisu

– je taktiež možné zúčastniť sa prípravy k sviatosti krstu v jednom termíne a v inom, neskoršom uvedenom termíne, je možné pokrstiť dieťa.

– vyžaduje sa, aby sa prípravy zúčastnili obaja rodičia ako aj krstní rodičia (môže byť aj jeden krstný rodič); Ak krstní rodičia prídu zo Slovenska alebo Česka, alebo inej krajiny, môžu sa prípravy zúčastniť vo svojich farnostiach a priniesť písomné potvrdenie

– podmienkou Kódexu cirkevného práva je, aby krstní rodičia prijali všetky sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, ak je ženatý alebo vydatá – i sviatosť manželstva) a boli veriaci praktizujúci katolícku vieru

– z dokladov je potrebné priniesť ku stretnutiu (pohovoru) rodný list dieťaťa – stačí fotokópia (preklad netreba)

– je vždy lepšie informovať sa dostatočne vopred, prípadne osobne, čo je potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu a vysluhovaniu sviatosti krstu. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o neštandardné situácie alebo zloženie (ne)manželských párov.

– sviatosť krstu sa vysluhuje počas svätej omše v nedeľu po príprave ku sviatosti krstu v kostole SCM

– príprava je poskytovaná iba v slovenskom jazyku pre rodičov a krstných rodičov

– je vrelo odporúčané a vhodné zúčastniť sa prípravy ešte pred narodením dieťaťa počas tehotenstva matky

– ku sviatosti krstu je potrebné zadovážiť si sviečku a bielu košieľku (môže byť na nej vyšité meno a priezvisko krstenca a dátumy narodenia a krstu)

prísť načas na prípravu a slávenie liturgie krstu

———————————————————————————————————————————-

Poplatky za kurz

Projekt kurzov prípravy ku sviatosti krstu je realizovaný výhradne z príspevkov účastníkov. Poplatok za kurz je stanovený diecézou Westminster podľa predbežných nákladov.

Celková cena kurzu zahŕňa materiály pre účastníkov, zabezpečenie lektorov (cestovné, v prípade potreby ubytovanie a strava), technické zabezpečenie, prenájom priestorov.
Cena je stanovená ku každému kurzu zvlášť a uhradí sa pri zápise na prípravu ku sviatosti.