Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KRSTY 2020

Údaje pre rok 2020 sú už aktualizované !!!

PRÍPRAVA KU SVIATOSTI KRSTU

pre rodičov maloletých detí

TERMÍNY PRÍPRAVY NA ROK 2020

V Slovenskej katolíckej misii v Londýne sa uskutočnia prípravy a vysluhovanie sviatosti krstu v týchto termínoch:

Príprava: 14. februára 2020 (piatok) o 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: 16. februára 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 12. januára 2020 (nedeľa) do 15.00 hod. a zároveň absolvovanie pohovoru dňa 14. januára 2020 (utorok) o 16.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 29. januára 2020 (streda) do 15.00 hod.

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 17. apríla 2020 (piatok) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: 19. apríla 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 29. marca 2020 (nedeľa) do 15.00 hod. a zároveň absolvovanie pohovoru dňa 31. marca 2020 (utorok) o 16.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 8. apríla 2020 (streda) do 15.00 hod.

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: 26. júna 2020 (piatok) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: 28. júna 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 07. júna 2020 (nedeľa) do 15.00 hod. a zároveň absolvovanie pohovoru dňa 09. júna 2020 (utorok) o 16.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 17. júna 2020 (streda) do 15.00 hod.

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava:  25. septembra 2020 (nedeľa) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty:  27. septembra 2019 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 30. augusta 2020 a zároveň absolvovanie osobného pohovoru dňa 20. septembra 2020 (nedeľa) o 14.15 hod. v Church Hall SCM v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 20. septembra 2020

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

Príprava: . 23. októbra 2020 (piatok) od 15.30 – 17.30 hod.
Krsty: . 25. októbra 2020 (nedeľa) o 13.00 – 14.00 hod. (počas sv. omše)

Posledný termín pre:
– prihlásenie sa k tomuto termínu je do 4. októbra 2020 a zároveň absolvovanie osobného pohovoru dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 14.15 hod. v Church Hall SCM v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph
– poskytnutie všetkých údajov je do 18. októbra 2020

  • ostatné podmienky – viď nižšie

Po týchto termínoch sa nebude prihliadať na žiadne žiadosti!

—————————————————————————————————————-

nie je možné žiadať o iný termín prípravy a ani krstu, ako je uvedené v rozpise

Rodičom, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa, je potrebné riadiť sa nasledovnými pokynmi:

– kňaz SCM môže konať iba v intenciách Kódexu cirkevného práva a fakúlt jemu udelených westminsterským biskupom

– vysluhovanie sviatostí sa poskytuje IBA REGISTROVANÝM ČLENOM SCM

– sviatosť krstu je možné udeliť iba dieťaťu rodičov, z ktorých aspoň jeden má štátnu príslušnosť slovenskú alebo českú, je rímskokatolíckeho alebo gréckokatolíckeho vierovyznania, žije na území Veľkej Británie  a je registrovaným členom SCM minimálne po dobu 6 mesiacov

– ak ste registrovaným členom iného katolíckeho spoločenstva, je možné priniesť povolenie miestneho farára, že dovoľuje vykonať prípravu a vyslúžiť sviatosť krstu v inej farnosti

– vyžaduje sa, aby rodičia požiadali o udelenie sviatosti krstu a prihlásili sa prostredníctvom mailu (secretary@scmlondon.org) k pohovoru s kňazom misie. Spoločný pohovor žiadateľov sa uskutoční vo vyššie uvedených termínoch. 

– upozorňujeme, že vyslúženie sviatosti krstu je možné iba vtedy, keď sú splnené všetky kritériá Kódexu cirkevného práva pre udelenie sviatosti  krstu.

– ak žiadatelia spĺňajú podmienky dané Kódexom cirkevného práva pre udelenie sviatosti dieťaťu, budú prijatí a pozvaní na prípravu k sviatosti.

– pri pohovore budú od vás požadované údaje potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu. Ak sú včas a úplne poskytnuté údaje, najneskôr však ako je uvedené v rozpise pred plánovaným termínom prípravy a nebráni tomu žiadna iná prekážka, potom vám bude potvrdené, že vaša žiadosť  je akceptovaná.

– príprava ku sviatosti krstu sa koná v piatok a vysluhovanie sviatosti krstu sa koná v nasledujúcu nedeľu podľa vyššie uvedeného rozpisu

– je taktiež možné zúčastniť sa prípravy k sviatosti krstu v jednom termíne a v inom, neskoršom uvedenom termíne, je možné pokrstiť dieťa.

– vyžaduje sa, aby sa prípravy zúčastnili obaja rodičia ako aj krstní rodičia (môže byť aj jeden krstný rodič); Ak krstní rodičia prídu zo Slovenska alebo Česka, alebo inej krajiny, môžu sa prípravy zúčastniť vo svojich farnostiach a priniesť písomné potvrdenie

– podmienkou Kódexu cirkevného práva je, aby krstní rodičia prijali všetky sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovka, ak je ženatý alebo vydatá – i sviatosť manželstva) a boli veriaci praktizujúci katolícku vieru

– z dokladov je potrebné priniesť ku stretnutiu (pohovoru) rodný list dieťaťa – stačí fotokópia (preklad netreba)

– je vždy lepšie informovať sa dostatočne vopred, prípadne osobne, čo je potrebné k prihláseniu sa na prípravu ku sviatosti krstu a vysluhovaniu sviatosti krstu. Veľmi dôležité je to najmä v prípadoch, kde ide o neštandardné situácie alebo zloženie (ne)manželských párov.

– sviatosť krstu sa vysluhuje počas svätej omše v nedeľu po príprave ku sviatosti krstu v kostole SCM

– príprava je poskytovaná iba v slovenskom jazyku pre rodičov a krstných rodičov

– je vrelo odporúčané a vhodné zúčastniť sa prípravy ešte pred narodením dieťaťa počas tehotenstva matky

– ku sviatosti krstu je potrebné zadovážiť si sviečku a bielu košieľku (môže byť na nej vyšité meno a priezvisko krstenca a dátumy narodenia a krstu)

prísť načas na prípravu a slávenie liturgie krstu

———————————————————————————————————————————-

Poplatky za kurz

Projekt kurzov prípravy ku sviatosti krstu je realizovaný výhradne z príspevkov účastníkov. Poplatok za kurz je stanovený diecézou Westminster podľa predbežných nákladov.

Celková cena kurzu zahŕňa materiály pre účastníkov, zabezpečenie lektorov (cestovné, v prípade potreby ubytovanie a strava), technické zabezpečenie, prenájom priestorov.
Cena je stanovená ku každému kurzu zvlášť a uhradí sa pri zápise na prípravu ku sviatosti.