Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ŠTRUKTÚRA MISIE 2015

Správca SCM je od 12. júla 2010 o. Mgr. Tibor Borovský (*1964), rodák z Nitry, kňaz Žilinskej diecézy. Pri jeho práci mu asistuje farská rada.

Farská rada je poradný orgán kňaza, ktorý má svoje poslanie vyplývajúce z Kódexu cirkevného práva a rovnako vyplýva zo zmluvy medzi diecézou Westminster, kam naša misia patrí, a Slovenskou katolíckou misiou v Londýne.

K 30.11.2014 skončil mandát 2. Farskej rady. Chcem sa poďakovať všetkým členom za konštruktívnu spoluprácu, obetavosť a nasadenie na slávu nášho Pána, pre dobro Cirkvi a Slovenskej katolíckej misie v Londýne.

Oznamujem, že na základe §537 CIC (Kódexu cirkevného práva) a z poslania duchovného správcu SCM mne zvereného KBS a diecézou Westminster menujem do pozície členov Farskej rady pre nasledujúce funkčné obdobie (cirkevný rok 1.12.2014 – 29.11.2015) týchto farníkov:

Jozef Pavúk Pavúk Jozef 1
Vyštudoval: SOU elektrotechnické Stropkov
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, príprava liturgie, obsluha a starostlivosť o občerstvenie každú nedeľu, upratovanie kostola a sociálnych zariadení, pokladník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor textov v liturgii, obsluha pri podujatiach

Marián BaníkMarian Banik Pic_Fotor
Vyštudoval: stredná priemyselná škola dopravná Čakľov, odbor zasielateľstvo a preprava
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, príprava a služba pri liturgii, spolupráca pri duchovných, či spoločenských podujatiach

 

Kristína Dugovičová Dugovičová Kristína 1
Vyštudovala: Stredná zdravotná škola Bratislava, diplomovaná zdravotná sestra
Zapojenie do aktivít SCM: vedúca modlitbového spoločenstva, zapája sa do speváckeho zboru, pomoc pri príprave vianočných podujatí (Štedrá večera), lektor textov v liturgii

Miroslava Hanáková
Hanáková MiroslavaVyštudovala: Teologická fakulta UP Olomouc – kresťanská výchova
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, koordinátor projektu Žijeme OH pri organizácii OH 2012, lektor českých textov v liturgii, pomoc pri organizovaná duchovných a spoločenských podujatí, upratovanie kostola, spev v zbore, fotografovanie, vedenie spoločenstva, príprava osláv českých svätcov v rámci misie, donátor SCM

Veronika Kubasová
Vyštudovala: BSc Hotel Management, Oxford Brookes University
Zapojenie do aktivít SCM: spev v zbore, lektor textov v liturgii, animátor – priprava ku sviatostiam

Jarmila Antoničová
Vyštudovala: Ekonomická Univerzita Bratislava, odbor: Ekonomika a manažment podniku
Zapojenie do aktivít SCM: člen farskej rady, príprava prezentácii k projekcii textov pri liturgii, spev v zbore, lektor textov v liturgii, zhotovovanie záznamov z piesní

Eduard Štefina
Vyštudoval: Stredné odborné učilište Partizánske – operátor kožiarskej výroby
Zapojenie do aktivít SCM: dobrovoľník, organizátor púti

Veríme, že zvolení členovia budú k tejto zodpovednej úlohe pristupovať svedomito a zodpovedne, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z ich práce. K tejto službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne im vyprosujeme spoločne Božie požehnanie a milosť.

Dňa 30. novembra 2014 po poludňajšej svätej omši im správca farnosti odovzdal Menovacie dekréty. Pre veľkú migráciu členov SCM je Farská rada volená na obdobie cirkevného roka. Funkčné obdobie menovanej FR je do 29.11.2015.
Voľby sa uskutočnia každý rok, aby nová FR mohla začať pracovať od 1. adventnej nedele.

Na najbližšom prvom zasadnutí FR sa uskutoční rozdelenie kompetencií pre jednotlivé oblasti (sviatosti a liturgia, ekonomika, podujatia, sociálna sféra, IT, masmédiá a komunikácia)

Títo zvolení členovia sú pripravení prijímať vaše názory, nápady a návrhy pre zlepšenie duchovného života a upevňovania vzťahov v rámci misie, pre budovanie národného, kultúrneho a duchovného povedomia Slovákov a Čechov žijúcich v UK. Obracajte sa na nich s dôverou, aby predložené námety mohli prediskutovať a predkladať správcovi misie na posúdenie.

Víta sa každá aktivita, ktorá nás všetkých v duchovnom i národnom sebapoznaní a raste posunie ďalej a vyššie.

 

M e n o v a c í d e k r é t
London, 30 November, 2014

Drahý brat / sestra v Kristu,
dňom 30.11.2014 Vás ustanovujem za člena Farskej rady Slovenskej katolíckej misie v Londýne pre cirkevný rok 2013.
Vaše menovanie je na dobu trvania funkčného obdobia Farskej rady do 29.11.2014.
Ku tejto zodpovednej úlohe pristupujte svedomite, aby naša miestna Cirkev cítila veľký osoh z Vašej práce.
Ku Vašej službe pre rozvoj života Slovenskej katolíckej misie v Londýne Vám vyprosujem Božie požehnanie a milosť.

S úctou,

Mgr. Tibor Borovský
správca SCM v Londýne
Ethnic Chaplain of SCM in London